צוואות

צוואה היא מסמך משפטי לפיה אדם מורה מה ייעשה ו/או למי יעבור רכושו אשר צבר במהלך כל חייו לאחר מותו.

כידוע, עם פטירתו של אדם, כל רכושו אשר צבר במהלך חייו עוברים ליורשיו אשר נקבעים על פי הסדר הקבוע בחוק  הירושה.

אותו אדם המעוניין להמשיך ולשלוט על רכושו גם לאחר פטירתו, דהיינו לקבוע טרם פטירתו למי יעבור רכושו ו/או להפעיל מנגנון שליטה ואופן ביצוע לרצונותיו לאחר פטירתו, במצב דברים זה יהא חובה על אותו אדם לעשות צוואה.

חשיבות עריכת צוואה על ידי עו”ד המתמחה בכך, באה לידי ביטוי בעריכת צוואה שתביא לידי ביטוי את רצונותיו של המצווה, וכן תיקח בחשבון את כל האופציות שיכולות להיות לאחר מות המצווה, למשל יורש במקום יורש (המצווה יכול לקבוע בצוואתו מי ירש במקום יורש שמצוין בצוואתו), יתרה מכך ניתן לערוך צוואות עם תנאים (להציב תנאי לאחד מהיורשים שבו אם הוא יחדל מהוראה מסוימת הוא לא ייהנה מן העיזבון).  חשוב לדעת, צוואה תהא ברת תוקף רק אם תעשה באחת מן הדרכים הקבועות בחוק הירושה.

חוק הירושה מכיר ארבע דרכים אופציונליות שבהן אדם יכול לערוך צוואה שתהא ברת תוקף משפטי:

צוואה בכתב יד- סעיף 19 לחוק הירושה קבוע, כי “צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו”.

צוואה בכתב יד חייבת להיעשות בכתב ידו של המצווה ועל הצוואה יש חובה לציין את התאריך שבו היא נכתבה ויש חובה על המצווה לחתום על הצוואה הנ”ל.

הבעייתיות הגדולה עם הצוואה הנ”ל היא האפשרות קלה יותר של יורש שאינו שבע רצון מהצוואה לנסות לבטל את הצוואה וזאת מאחר שהצוואה נערכת ללא עדים בעריכתה.

צוואה בעדים- סעיף 20 לחוק הירושה קובע, כי “צוואה בעדים תהיה בכתב, תצוין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור”.

צוואה בעדים הינה הצוואה הנפוצה ביותר, מדובר בצוואה אשר יכולה להיכתב בכתב ידו של המצווה או בהדפסה, על הצוואה יש חובה להוסיף את חתימתו של המצווה וכן תאריך חתימה. ישנה חובה על המצווה לחתום על הצוואה בפני שני עדים שמצהירים שהמצווה היה צלול בדעתו עת חתם על הצוואה.

יוער, כי עדים מחויבים להיות מעל גיל 18, כשירים מבחינה משפטית, כמו כן נהנים מן הצוואה לא יכולים לשמש כעדים.

צוואה בפני רשות- מעוגנת בסעיף 22 לחוק הירושה.

צוואה בפני רשות הינה צוואה שנעשית מול נציג הרשות (שופט, רשם לענייני ירושה, רשם של בית משפט, דיין בבית דין רבני, נוטריון), צוואה בפני רשות יכולה להיעשות בשתי דרכים, האחת כשהמצווה מצווה בעל פה בפני נציג הרשות, השנייה, כשהמצווה מגיש את צוואתו בכתב לידי נציג הרשות.

הצוואה בפני הרשות הנפוצה יותר הינה צוואה שנעשית בפני נוטריון כאשר המצווה אינו יכול לחתום על צוואה מכל סיבה שהיא.

צוואה שבעל פה-  מעוגנת בסעיף 23 לחוק הירושה.

מדובר בצוואה שנעשית בעל פה על ידי המצווה במצב שבו המצווה חושש כי הינו עומד בפני סכנת מוות, מדובר בחשש אובייקטיבי או סובייקטיבי דהיינו שהמצווה באמת חושש כי הוא עומד למות.

ישנם מצבים שבהם הצוואה לא נערכה בדיוק בהתאם לדרישות החוק המצוינות לעיל, חוק הירושה נותן את הדעת למצב דברים שכזה וקובע, כי גם באם ישנה פגמים טכניים בצוואה יש לקיים את הצוואה וזאת במטרה לכבד את רצון המת שהינו עיקרון מנחה בחוק הירושה.

לסיכום הדברים – לא כל יום עורכים צוואה ולכן יש להפקיד את המלאכה אצל עו”ד המתמחה בתחום שיערוך צוואה באופן מקצועי ומדויק בהתאם לרצון המצווה ובהתאם לתנאים בחוק הירושה, מבלי שיתאפשר פתח לספקות ו/או לפגמים אשר עשויים להביא לביטול הצוואה בעתיד.