מיהו האפוטרופוס ומהו תפקידו

ענייני אפוטרופסות מוסדרים בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962 (להלן: “החוק”) ולפיו כל אדם כשיר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו. מכאן אנו למדים, כי כאשר אדם אינו כשיר משפטית לדאוג לגופו או לרכושו,  ישנה אפשרות לפנות לבית המשפט לצורך מינוי לאותו אדם חסוי אפוטרופוס שיטפל בענייניו.

תפקידו של האפוטרופוס הוא לדאוג לרווחתו של החסוי ולעשות פעולות בשמו, יצוין כי על האפוטרופוס יש חובה לנהוג בתום לב ובמסירות ולפי הוראות החוק.

בנוסף, האפוטרופוס רשאי לפנות לבית המשפט לקבלת הוראות בעניינים הקשורים לחסוי, יצוין, כי ישנם פעולות אשר מחייבות את האפוטרופוס לקבל אישור מבית המשפט טרם ביצועם לרבות קנייה או מכירה של מקרקעין.
חשוב לדעת, כי אפוטרופוס אשר לא ממלא את תפקידו כראוי, בית המשפט רשאי לפטר אותו מתפקידו, לעומת זאת כאשר האפוטרופוס מעוניין להתפטר מתפקידו, הוא מחויב לקבל אישור מבית המשפט על כך.החוק מגדיר שני סוגים של אפוטרופוסים:

אפוטרופוס טבעי- מדובר על הורים אשר משמשים כאפוטרופוסים טבעיים על גופם ורוכשיהם של ילדיהם הקטינים. כאשר החוק מחייב את ההורים למלא את תפקידם תוך שיתוף פעולה והסכמה אחד עם השנייה.

במקרה של מחלוקת בין ההורים, רשאי כל אחד מן ההורים לפנות לבית המשפט לשם הכרעה.
כמו כן, במקרה שנקבע כנגד הורה שהוא לא מסוגל לקיים את חובותיו או לשמור על זכויותיהם של ילדיו, בית המשפט רשאי לשלול או להגביל ממנו את תפקידו כאפוטרופוס על ילדו הקטין.
בנוסף, במקרה של הורים פרודים או גרושים, ישנו צורך להסדיר את נושא האפוטרופסות והמשמורת על הילדים הקטינים, הן בהסכם במידה ויש הסכמות בין שני ההורים והן בהכרעה בבית המשפט לענייני משפחה כאשר אין הסכמה בין ההורים.

מינוי אפוטרופוס ע”י בית המשפט- נעשה על ידי הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס לבית המשפט לענייני משפחה וזאת כאשר ישנו קטין ללא אפוטרופוס טבעי ו/או כאשר מדובר באדם שהוכרז כפסול דין (אינו כשיר משפטית) ו/או כאשר מדובר באדם בעל צרכים מיוחדים שבגינם הוא אינו מקיים אורח חיים עצמאי ונורמטיבי ו/או כאשר אדם בגיר אינו כשיר מכל סיבה שהיא לקבל החלטות הנוגעות למצבו הרפואי ולרכושו.

את הבקשה יכול להגיש כל אדם ו/או גוף אשר סבור שיש מי שעונה על התנאים האמורים לעיל ויש למנות לו אפוטרופוס, לציין, כי בדרך כלל הבקשה מוגשת על ידי בן זוג או קרובי משפחה.
במסגרת הבקשה, יש לציין לאיזה אפוטרופוס אתם מעוניינים להתמנות לגוף או לרכוש או לשניהם יחד וכן ליתן נימוקים לבקשה לרבות אסמכתאות שתומכות בנימוקים הללו.
על בית המשפט להכריע בבקשה למינוי אפוטרופוס ולמנות לתפקיד את האדם המתאים ביותר בנסיבות העניין, לרוב בית המשפט פונה לשירותי הרווחה לקבלת תסקיר אודות החסוי והמבקש והתאמתו לתפקיד, כמו כן כאשר עסקינן בחסוי שמבין את המשמעות, בית המשפט ישמע את דעתו לגבי המינוי.

לסיכום הדברים- באם הנכם מעוניינים להתמנות כאפוטרופוסים על קרוב משפחה חסוי, חשוב לעשות זאת על ידי עו”ד המתמחה בתחום, על מנת להכין בקשה למינוי מקצועית עם הנימוקים והאסמכתאות הנכונות לטובת מינוי זריז ללא כל בעיות.